Clubregelement

REGELEMENTEN VAN INWENDIGE ORDEArt. 1 EFFECTIEVE LEDEN

Worden als effectieve leden van BRABO aanzien : zij waarvan de penningmeester hun clubbijdrage heeft ontvangen.


Art. 2  BESTUURSCOMITEE VAN DE CLUB

Voorzitter (5)
Secretaris (3)
Schatbewaarder (3)
Sportbestuurder (3)

De vier hierboven vernoemde bestuursfuncties zijn verantwoordelijk tegenover de Belgische  Bowling Sport Federatie. Enkel zij zijn
gemachtigd om in naam van B.C. BRABO  met de B.B.S.F. briefwisseling te voeren.
Om de drie jaar (Voorzitter 5) zijn deze functies her- of verkiesbaar.
Het Bestuur kan indien gewenst uitgebreid worden met een ondervoorzitter, feestbestuurder en twee raadsleden.
Komt er een bestuursfunctie vrij dan zal in onderling overleg met het nieuw verkozen lid overlegt worden voor de verdeling van de taken.
De schatbewaarder moet eenmaal per maand de clubrekeningen laten nazien door de voorzitter, die tekent voor akkoord. Eenmaal per
jaar worden de rekeningen door twee clubleden nagezien. Deze brengen op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van hun
bevindingen.


Art. 3 TOETREDING

B.C. BRABO  staat open voor iedereen zonder onderscheid van geslacht.
Voor deelname van 12-jarigen aan de Interteams gelden de reglementen van de
B.B.S.F. (Art 405 C van de Sportreglementen).
Uitzonderingen : kandidaat-leden, welke vroeger wegens een tuchtmaatregel uit de
Club werden gesloten kunnen zich niet meer bij BRABO BC aansluiten.


Art. 4 LIDMAATSCHAP

Het feit dat de leden spelen in de Maandagleague of in de Interteams-competitie bewijst hun lidmaatschap en zijn voldoende bekend bij het
Bestuur. (er worden dus geen lidkaarten uitgereikt)


Art. 5 OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB (TRANSFERTS)

Leden in het bezit van een B.B.S.F.-licentie kunnen na elk seizoen overstappen naar een andere club mits het volgende in acht te nemen:
Aanvraag om een overgang indienen tijdens de periode door B.B.S.F. voorzien
De aanvragen moeten op daartoe bestemde formulieren in drievoud worden opgesteld en getekend volgens de reglementen van
B.B.S.F.
De club kan een transfer weigeren, indien het ontslagnemend lid uitrusting van de club achterwege houdt, nog schulden heeft aan
de club….


Art. 6 RELATIE CLUBBESTUUR-LEDEN

Het bestuur heeft als voornaamste opdracht de sportiviteit van haar leden te stimuleren, en de optimale voorwaarden te scheppen om zijn
of haar bowlingsport te kunnen uitoefenen.
Het Bestuur leidt en waakt over haar leden en past alle richtlijnen uitgevaardigd door B.B.S.F. toe.
Ook is het Bestuur gemachtigd om ten opzichte van haar leden schorsingen of schrappingen uit te spreken. De maatregel, welke door het
Bestuur ten opzichte van haar leden wordt getroffen, moet ten laatste binnen de vijf werkdagen na de uitspraak, ter kennis worden
gebracht. Iedere sanctie dient schriftelijk te worden medegedeeld  aan  B.B.S.F. binnen de vijf dagen. De gestraft persoon kan bij B.B.S.F.
in beroep gaan, voor zover de beslissing tot de genomen sanctie tegenstrijdig is met de reglementen en de statuten van B.B.S.F.


Art. 7 VERZEKERING

De leden met een B.B.S.F.-licentie zijn tegen burgerlijke verantwoordelijkheid verzekerd binnen de perken voorzien bij de polis door
B.B.S.F. onderschreven.
Ook zij die geen Interteams spelen worden verzocht de minimum aansluitingslicentie van de B.B.S.F. te onderschrijven zodat ook zij van
deze voordelen kunnen genieten. Indien zij dit echter absoluut niet wensen te doen zullen zij een formulier moeten ondertekenen waarin zij
verklaren af te zien van eventueel verhaal bij een bowling-sportongeval en de gevolgen er zelf financieel  van te zullen dragen.


Art. 8 CLUBUITRUSTING

Wat de kleding betreft dienen de reglementen van B.B.S.F. gevolgd te worden.
Clubnaam en/of clubembleem zijn verplicht in wedstrijden ingericht door B.B.S.F. (Interteams, Belgische en Regionale kampioenschappen
singles, doubles, trio’s enz…) en niet voor toernooien ingericht door een club zelf. De Clubnaam en/of het clubembleem moet in
overeenstemming zijn met de club vermeld op de licentie.
Een speler dient steeds in het bezit te zijn van zijn licentie en deze ook op aanvraag kunnen voorleggen.Art. 9 WERKING VAN B.C. BRABO 

B.C. BRABO wordt beheerd door een Bestuurscomité, dat voor zijn club  verantwoordelijk is tegenover B.B.S.F.


Art.10 BIJDRAGE

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door het bestuur. De leden die een B.B.S.F.-licentie willen, moeten hun lidgeld
uiterlijk op 20 juni betaald hebben. Anders lopen deze het risico niet te worden aangesloten bij B.B.S.F. Alle kosten voortvloeiend uit een
laattijdige betaling en/of aanvraag tot aansluiting zijn ten laste van de speler.
Indien een speler (ster) niet betaald heeft voor aanvang van het nieuwe seizoen zal hij/zij zijn lidkaart van de B.B.S.F. niet  in ontvangst
kunnen nemen.

Art.11 KAMPIOENSCHAPPEN

Elk lid in het bezit van een Licentie “L” van de B.B.S.F. kan deelnemen aan de verschillende kampioenschappen, welke door de B.B.S.F.
worden ingericht.
Elk lid van B.C. Brabo  mag zich ook inschrijven via een andere club, of rechtstreeks op de B.B.S.F. site.
Aan het Brabo info-bord zullen ten gepaste tijd inschrijvingslijsten worden aangebracht.
Alle kosten verbonden aan deze kampioenschappen zijn rechtstreeks betaalbaar aan de B.B.S.F.


Art.12 INTERTEAMS-WEDSTRIJDEN

Bij aansluiting bij B.B.S.F. is iedere club er aan gehouden ploeg(en) in te schrijven voor de Interteams-competitie, die een officiële
competitie is.
Leden welke geregeld deelnemen aan de Brabo-maandagleague krijgen voorrang voor deelname aan de interteams-competitie.
Eventuele geschillen voor die Interteams-competitie worden beslecht door het bestuur.
⦁ De respectievelijke ploegkapitein(s) is (zijn) verantwoordelijk voor wat volgt :
⦁ Samenstelling van hun ploeg
2 Het correct invullen van de wedstrijdbladen
⦁ Het bezorgen van zijn wedstrijdblad op de avond zelf aan de aanwezige verantwoordelijke Interteams van B.C. Brabo
(Deze regel geldt enkel voor de thuiswedstrijden)
⦁ Het naleven van de reglementen van de B.B.S.F.
⦁ De betaling van de games van de beide ploegen aan de counter bij de thuiswedstrijden.
2 Eventuele boetes door B.B.S.F. opgelegd, wegens fouten en /of onvolledigheden, zijn ten laste van de ploeg.
⦁ Het betalen van het prijzenfonds van  B.B.S.F. op rekening nummer
BE65 7895 8923 4396 van B.C. Brabo. Het bedrag mag in éénmaal betaald worden ten laatste op 30 september van het
lopende seizoen.
Er mag ook betaald worden in maandelijkse aflossingen.
Betalingsschema :
€ 60 ten laatste op 30 september/lopend seizoen
€ 60 ten laatste op 30 oktober/lopend seizoen
€ 45 ten laatste op 30 november/lopend seizoen
€ 45 ten laatste op 30 december/lopend seizoen
€ 45 ten laatste op 30 januari/lopend seizoen
€ 45 ten laatste op 28 februari/lopend seizoen
€ 45 ten laatste op 30 maart/lopend seizoen
Het saldo ten laatste op 30 april/lopend seizoen
(Volgens totaal bedrag prijzenfonds)
Bij openstaande betalingen aan het einde van het seizoen zal de betreffende ploeg niet meer ingeschreven worden vooraleer de schulden
vereffend zijn op de Algemene Vergadering.


Art.13 BEKER VAN BELGIE EN/OF BEKER AMAND COLIN

- Voor de Beker van België of Beker Amand Colin zullen de 10 beste (8 Effectieve spelers en 2 Reserves) Interteam-gemiddeldes
van het lopende seizoen gekozen worden om deel te nemen, met die beperking dat zij wel 12 games moeten gespeeld hebben in
de interclubcompetitie van het lopende seizoen. Ook indien er voorrondes moeten gespeeld worden, zal diezelfde regel worden
toegepast maar dan met de 10 beste van het vorige seizoen.
Zo er iemand niet kan deelnemen zal de volgende in de rangschikking opgesteld worden enz…
Alle kosten, verbonden aan de deelname van een speler aan één van de beide Bekerkompetities, zijn ten laste van de speler.


Art.14 CLUB-LEAGUE

Alle aangesloten leden kunnen deelnemen aan de wedstrijden door Brabo ingericht. Deze worden gehouden elke maandagavond
van het lopende  bowlingseizoen. De league wordt geleid door een of meerdere bestuursleden, welke verantwoordelijk zijn voor het
opmaken van de kalender, het bijhouden van de handicaplijsten en de ploegenrangschikking, welke wekelijks worden aangepast.
Om een wedstrijd te kunnen spelen moet een team met minimum 2 spelers aanwezig zijn. Voor de derde (afwezige) speler is dan
de blind-score (145) van toepassing.
Zo lang een team op de geplande avond niet het vereiste aantal spelers heeft (dus twee) zal het andere team spelen tegen het
ploeggemiddelde, inclusief handicap, welke bij de sportleider en/of bestuurslid bekend is. (Dit zal wekelijks uithangen op het info-
bord). Het team dat niet speelt krijgt automatisch 0 punten. Dit sluit dus niet uit dat ook het aanwezige team geen enkel
wedstrijdpunt kan halen. Bij discussie behoudt het bestuur zich het recht voor te beslissen in het belang van de club.
De speler die toch aanwezig is mag zijn games spelen maar de behaalde scores
Tellen officieel niet mee, zowel individueel als voor de ploeg.
De afwezigheid van een team geeft geen ontlasting van de normale kosten van een speeldag. Enkel bij heirkracht ( overlijden,
verkeersongeval enz.)à zal het bestuur een regeling treffen met de uitbater.
Een team kan maximum uit 10 spelers bestaan. De namen van deze spelers moeten bekend gemaakt worden aan het Bestuur.
Tijdens de laatste drie wedstrijden mogen er geen spelers opgesteld worden die tot dan niet deelnamen aan de lopende competitie.
De competitie in deze league wordt volgens het handicapsysteem betwist (200 scratch). Het handicappercentage bedraagt 70%.
De maximale handicap is 70.
- Nieuw aangesloten leden welke geen gemiddelde hebben, dienen 3 games af te
werken. Op dit begingemiddelde wordt dan hun handicap berekend, welke telkens wanneer de speler bijkomende partijen betwist
na elke wedstrijdavond wordt herberekend.
Nieuwe spelers waarover B.B.S.F.-gegevens bestaan zullen met de handicap starten, berekend op het laatst gekende gemiddelde
bij de Belgische Federatie  (+ 15 games).
Spelers die het seizoen er voor speelden, vertrekken met hun laatst gekende gemiddelde (+ 15 games) waarop de handicap wordt
berekend.
Het scoreblad wordt volledig ingevuld en ondertekend door beide ploegverantwoordelijken en aan de verantwoordelijke van het
bestuur, de avond zelf afgegeven.
Er zijn 8 wedstrijdpunten te verdelen, 2 per game en 2 voor het totaal. (1 punt bij gelijke score)
Het ploegenklassement wordt opgemaakt volgens de gewonnen punten. In geval van gelijkheid wordt naar het aantal kegels
gekeken (inclusief handicap).
Bij slecht gedrag op de banen (o.a. schoppen tegen de balreturn, obscene gebaren e.d.) zal er door het Bestuur gepaste
maatregelen getroffen worden, eventueel zelfs een geldelijke boete.
Roken, eten en drinken : Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze bowlingcentra. Uit respect voor de tegenstrever en onze
sport is het verboden te eten en te drinken binnen de spelersruimte (de ruimte, waar de ploegen plaats nemen + de gang
daarachter). Roken (buiten en na overleg met de tegenstander), eten (buiten de spelersruimte) en drinken (staantafels tussen de
banen) mag uiteraard wél in de daartoe voorziene ruimtes.   


Art.15 KLACHTEN

Klachten  moeten schriftelijk en getekend aan de voorzitter worden gericht. Andere wijze van mededeling wordt niet aanvaard en in acht
genomen. Bedoelde klachten worden door h het bestuur onderzocht en, indien mogelijk, zal er een gepast vervolg aan gegeven worden.


Art.16 VERGADERINGEN

Het Bestuur van B.C. Brabo komt in principe driemaandelijks bijeen.
Op het einde van het seizoen wordt er een Algemene Vergadering gehouden (datum wordt uitgehangen op het info-bord. Een uitnodiging
voor alle leden zal via de ploegkapitein leden zijn ertoe gebonden deze bij te wonen.
Indien er voorstellen en/of wijzigingen van de BRABO-bowlingstatuten voorgesteld worden, kunnen deze alleen op voornoemde
vergadering gewijzigd en bekrachtigd worden door een meerderheid van stemmen.
Deze worden door het Bestuur dan omschreven en ingelast als nieuw- of gewijzigd artikel in het reglement van de bowlingstatuten.
Het verslag van de Algemene Vergadering zal via de website bekend gemaakt worden.


Art. 17 GENERAL DATA PRIVACY REGULATION (GDPR)

Het Bestuur zal op de website van de Club een verklaring publiceren aangaande de GDPR-reglementeringen, die vanaf 25 Mei 2018 in heel
Europa van kracht zullen zijn. Personen, die opgenomen zijn in het ledenregister van de Club, en wensen dat hun gegevens als confidentieel
behandeld worden, dienen dat aan het Bestuur te melden.