Sportregelement
OABV - BOWLING SPORTREGLEMENT

1. OABV - BOWLING

Het Onafhankelijk Antwerps Bowling Verbond is een VZW, die
wedstrijdleagues voor Bowlers en Bowlingclubs in de Antwerpse regio
organiseert.

2. OOGMERKEN

De oogmerken van de O.A.B.V. zijn aangesloten leden in optimale
voorwaarden de bowlingsport te laten beoefenen.

3. ORGANISATIE, STRUCTUUR EN FINANCIEEL BEHEER

Hier zijn de door de Algemene Vergadering goedgekeurde standregelen
van de VZW Onafhankelijk Antwerps Bowling Verbond van toepassing. Per
seizoen zal minstens één Algemene Vergadering gehouden worden.

4. SPEL- EN WEDSTRIJDREGLEMENTERING

Onderhavig sportreglement dient stipt te worden nageleefd. Waar nodig
kan de bij de B.B.S.F. (Belgische Bowling Sport Federatie) toegepaste
sportreglementering worden ingeroepen.

5. RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur van de OABV vzw en het Dagelijks Bestuur van de OABV bestaan minstens uit 3 leden.
Het mandaat der Bestuursleden loopt over een termijn van 2 jaren voor de
Voorzitter en 4 jaren voor alle andere Bestuursleden. Alle Bestuursleden zijn
herkiesbaar. Om verkiesbaar te zijn, moeten nieuwe kandidaten schriftelijk
en ten minste 14 dagen voor de Algemene Vergadering hun kandidatuur
bij de fungerende afdelingsvoorzitter indienen. Verdere details hieromtrent
raadpleegbaar via ons ondernemingsnummer 0650.848.323.

6. SPORTCOMITE

Per wedstrijdleague (WDIT, CWOT, WWOD, WDOT en WZAD) worden
afzonderlijke sportcomités opgericht door het Bestuur. Deze comités
worden gevormd door de Leagueleider enerzijds en de respectievelijke
kapiteins van de deelnemende teams anderzijds. De comités brengen bij
het Bestuur gepaste adviezen uit.
Alle uiteindelijke beslissingen worden echter door het Dagelijkse Bestuur
van OABV vzw genomen.

7. PROBLEMEN AANGAANDE SPORTREGLEMENTERING

Voor de behandeling van problemen aangaande sportreglementen is er
ruggespraak tussen het Dagelijks Bestuur en Sportcomités. Indien dit
wenselijk wordt geacht, zal het Dagelijks Bestuur alle betrokken partijen in
een onderlinge vergadering bij elkaar roepen. Via het Infobulletin worden
de genomen beslissingen ter kennis van de leden gebracht. Problemen,
die niet aan de hand van dit Sportreglement kunnen worden opgelost,
zullen beslecht worden volgens de geldende reglementen van “F.I.Q.”
(Fédération Internationale des Quilleurs).

8. BOWLING-CENTRA

OABV organiseert wedstrijdleagues in volgende bowlingcentra:
BOWLINGSTONES
- Antwerpen CWOT
- Wommelgem WDIT, WWOD, WDOT en WZAD
Nieuwe centra komen steeds in aanmerking voor nieuwe leagues.

9. SPEELAVONDEN, AANVANGSUREN EN REEKSEN

De OABV organiseert wedstrijdleagues op dinsdagavond,
woensdagavond, donderdagavond en zaterdagmiddag.
De aanvangsuren zijn in de respectievelijke wedstrijdkalenders
aangegeven. Het Dagelijks Bestuur van de OABV kan hieraan, na
gepast overleg te hebben gepleegd, eventuele wijzigingen
aanbrengen. De inrichting van elk nieuwe speelseizoen berust
alleszins bij het Dagelijks Bestuur.

10. WEDSTRIJDLEAGUES EN BEKERCOMPETITIE

- WDIT, CWOT en WDOT werken hun competitie af in
trioverband
- WWOD en WZAD werken hun competitie af in dubbelverband
Het te betalen bedrag per speelavond/per league wordt vastgelegd in de
Algemene Vergadering voor de volgende competitie. Op basis hiervan
worden betaalschema’s opgemaakt voor het ganse seizoen en
overgemaakt aan de ploegkapiteins voor opvolging.

Bij een overschrijding van de vermelde vervaldagen zal in eerste instantie
de betrokken ploegkapitein binnen de 14 dagen een herinnering krijgen
voor betaling van het bedrag binnen de 8 dagen.

Bij niet-betaling binnen deze termijn zal het team zijn volgende matchen
spelen onder de forfait-regels zoals voorzien in art. 21 en dit tot de betaling
is uitgevoerd.
Bij herhaaldelijke inbreuken kan het Dagelijks Bestuur verdere sancties
opleggen.

Elk seizoen kan, indien er voloende interesse is, naast de normale
wedstrijdleagues ook een Bekercompetitie en/of Individuele
Kampioenschappen worden ingericht. De toelatingsvoorwaarden zullen
bepaald worden door het Dagelijks Bestuur en zoals vermeld op de
conform opgestelde inschrijvingsformulieren. Deelname aan deze extra
competitie is niet verplicht maar wordt door het Dagelijks Bestuur warm
aanbevolen. Wat de praktische toepassingsmodaliteiten in dit verband
betreft, gelden de in artikels 18 en 24 opgelegde voorschriften.

11. SPELERS EN BETREFFENDE LIDGELDEN

Zowel mannelijke als vrouwelijke spelers mogen aan de competitie
deelnemen. De minimum leeftijd voor deelname is vastgelegd op 8
jaar, op voorwaarde dat de jeugdspeler (8-12 jaar) onder begeleiding is
van een volwassene en dus vertrouwd met de bowlingreglementen
zoals voorrangsregels etc.
Het te betalen lidgeld wordt vastgelegd in de Algemene
Vergadering voor de volgende competitie. Enkel spelers die hun
lidgeld betaald hebben, zullen toegang krijgen tot de competities.
Nieuwe, zelfs éénmalige, spelers zullen verplicht zijn om lidgeld te betalen.

12. SPELERSAANTAL

Per trio worden maximaal 12 spelers, per dubbel maximaal 10 spelers
toegestaan. De namen van deze spelers (alsmede ook alle door het
Dagelijks Bestuur nuttig geachte inlichtingen in verband met de spelers),
latere wijzigingen, schrappingen of aanvullingen dienen door de
Ploegkapitein ter kennis van het Dagelijks Bestuur gebracht te worden.
Tijdens de laatste 3 wedstrijden van de competitie mogen geen spelers of
speelsters opgesteld worden die tot dan toe nog niet deelnamen aan de
lopende competitie.

13. HANDICAP-LEAGUES

De competities van OABV-Bowling worden betwist volgens het
handicapsysteem 70% van 200 scratch. Het gemiddelde van een speler
wordt afgetrokken van 200. Van het bekomen getal wordt 70%
weerhouden. De maximale handicap, die aan een speler kan worden
toegekend, bedraagt 70.

14. GEMIDDELDEN

In de eerste wedstrijd dienen de spelers 3 games (of 4 games in duoleague)
af te werken. Het gemiddelde voor de volgende wedstrijd van elk van deze
spelers/speelsters worden dan berekend op basis van deze drie of vier
eerste games. Telkens de speler/speelster in kwestie bijkomende partijen
betwist, zal na elke desbetreffende wedstrijdavond de handicap opnieuw
berekend worden op basis van het cumulatief gemiddelde.
Spelers/speelsters die deelnamen aan een OABV-competitie in het vorige
seizoen of een BBSF-gemiddelde hebben, starten met dit gemiddelde. Voor
totaal nieuwe spelers wordt het gemiddelde na de wedstrijd berekend op
basis van de 3 of 4 gespeelde games. De handicap hieruit volgend wordt
toegevoegd op het scoreblad en vervolgens worden de wedstrijdpunten
berekend. Het gemiddelde van de eigen voorbije OABV-competitie
primeert tegenover deze van een andere OABV-competitie en laatst
tegenover het BBSF-gemiddelde. Dit gemiddelde zal dan gedurende 15
games (20 games in duoleague) degressief meetellen als buffer. Na elke
speelavond zal de handicap dan herberekend worden op basis van het
cumulatief gemiddelde aangevuld met de degressieve buffer. Na 15
games (of 20 games in duoleague) is de buffer definitief weg.

15. PLOEGKAPITEIN

De Ploegkapitein is de schakel tussen het Dagelijks Bestuur van de OABV
en zijn/haar team (zie ook artikel 6 aangaande de sportcomités). Hij/zij zorgt
ervoor dat het wedstrijdblad juist en nauwgezet (in samenwerking met de
ploegkapitein van de tegenpartij) wordt ingevuld met onder meer
aanduiding van de eindscores, horizontale en verticale optelling van de
scores. Door middel van cijfers in de daartoe bestemde vakken worden de
wedstrijdpunten van beide ploegen aangeduid (het cijfer 2 bij winst en het
cijfer 0 bij verlies). Bij gelijkheid van score wordt het cijfer 1 (één) in het vak
van beide ploegen genoteerd. De kapitein of vervanger van de thuisploeg
(het team dat op de linkse baan aan de wedstrijd begint) is
verantwoordelijk voor het volledig en correct invullen van het scoreblad.
Eénmaal het wedstrijdblad volledig is ingevuld, wordt het door beide
ploegkapiteins, of vervangers ondertekend. Het thuis spelende team
bezorgt daarna het wedstrijdblad terug aan de OABV-leagueleider,
tesamen met de infomappen van beide ploegen.

16. WEDSTRIJDPUNTEN

Er worden twee punten toegekend per gewonnen partij, één punt bij
gelijke score. Het is uiteraard duidelijk dat de respectievelijke handicaps
voor de toekenning van de punten telkens bij de scores moeten bijgeteld
worden. In WDIT, CWOT en WDOT worden per avond 3 games afgewerkt, in
WWOD en WZAD per avond 4. In totaal kunnen er dus in de trioleagues 8
en in de dubbelleagues 10 wedstrijdpunten behaald worden, telkens twee
per gewonnen game en twee voor het hoogste eindtotaal van de
gespeelde partijen.

17. KLASSEMENT BIJ GELIJK AANTAL WINSTPUNTEN

In dit geval wordt de rangorde vastgesteld volgens het hoogst aantal
gescoorde kegels, inclusief de handicap.

18. TELAATKOMERS

Een speler of speelster, die in het bowlingcentrum aankomt wanneer de
wedstrijd reeds begonnen is, krijgt de toelating de niet gespeelde
hernemingen in te lopen. Voorwaarde is echter dat de tegenpartij haar
vijfde herneming van het aan de gang zijnde spel nog niet beëindigd heeft.
Als dit wel het geval is, mag de telaatkomer slechts voor het daarop
volgende spel worden ingezet. Voor de niet betwiste partij(en) wordt de
zogenaamde blindscore aangerekend (zie artikel 19).
Zowel van de volledige als van de onvolledige ploeg wordt de sportieve
naleving van de reglementen verwacht. Dit betekent geen
vertragingsmaneuvers van welke aard ook !

19. BLINDSCORE

De Blindscore bedraagt 145 kegels (inclusief handicap).

20. VOLGORDE VAN SPELEN

De twee (bij duoleague) of drie (bij trioleague) spelers, die de allereerste
game zullen aanvatten, dienen hun naam op de eerste twee of drie
plaatsen van het wedstrijdblad in te vullen. De twee overige plaatsen
mogen bezet worden door invallers. In geval van voorgedrukte
wedstrijdbladen, dienen de twee of drie spelers vermeld te staan op het
wedstrijdblad. Indien dit niet het geval is, dienen deze manueel
toegevoegd worden.
Op de telescores worden echter enkel de namen van de spelers, die de
partij betwisten, vermeld. De spelers moeten, in de volgorde als vermeld op
het ingevulde blanco wedstrijdblad of op het scoringsscherm in geval van
voorgedrukte wedstrijdbladen, beurtelings één herneming spelen op één
baan en de volgende herneming op de baan ernaast (Amerikaanse
speelwijze). Op welke baan de respectievelijke ploegen beginnen, staat
vermeld op het wedstrijdblad en tevens opgegeven in de
wedstrijdkalender.

21. SPELEN BIJ NUMERIEKE MINDERHEID

Om een wedstrijd te spelen, moet een team minimum met twee spelers
aanwezig zijn. Voor de derde (afwezige) speler is de blindscore van
toepassing. Zijn games dienen echter wél betaald te worden met het
wekelijkse deelnamebedrag. De eerste speler moet telkens wachten voor
de volgende herneming tot alle spelers van de tegenpartij hun
desbetreffende beurt hebben afgewerkt. In de dubbelleagues moet
minstens één speler aanwezig zijn. Ook hier is voor de afwezige speler de
blindscore van toepassing.
Wanneer een team op de geplande avond niet het vereiste aantal
spelers heeft, zal het andere team automatisch de 8 of 10 punten worden
toegekend. Het aanwezige team zal de 3 (trioleagues), respectievelijk 4
games (dubbelleagues) afwerken en zullen de gegooide kegels meetellen
in de algemene rangschikking. De ploeg die niet speelt, krijgt automatisch 0
punten. Na meerdere forfaits kan het Dagelijks Bestuur overgaan tot
bijkomende sancties waaronder mogelijke eliminatie uit de league.

22. UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN EN FORFAITS

Aangezien elk trio 12 en elk dubbel 10 spelers kan opstellen, wordt
principieel geen uitstel van wedstrijden toegestaan. Uitzondering
wordt gemaakt in het geval van heirkracht (zie artikel 27).
Bij forfaits is artikel 21 van toepassing.
Het uitstellen van wedstrijden wordt steeds bij één van de
Bestuursleden aangevraagd. Enkel de Bestuursleden kunnen het
uitstellen van een wedstrijd goedkeuren en toelaten.
Tijdens de laatste drie wedstrijden van de lopende competitie
mogen in geen geval nog wedstrijden uitgesteld worden.

23. FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN

Als dit het geval mocht zijn, brengt de betreffende leagueleider de
gepaste correcties aan. De twee betrokken ploegkapiteins worden
hiervan dan ter goeder tijd op de hoogte gebracht.

24. OPSTELLEN VAN RESERVESPELERS

Het is toegelaten reservespelers op te stellen. Deze kunnen in om het even
welke game opgesteld worden, doch niet tijdens een game.
Het maximaal aantal reservespelers per wedstrijd bedraagt twee.
Dit wil zeggen dat per wedstrijd in de duoleague vier spelers en in de
trioleague vijf spelers kunnen worden opgesteld.
Verder dienen de reservespelers te voldoen aan de in artikel 11
gestelde eisen. Voor de handicapberekening is artikel 14 van kracht.
In het geval van een geblesseerde speler, mag een reservespeler
direct opgesteld worden bij de eerstvolgende beurt in het
betreffende spel. De reservespeler vervolledigt het spel op dezelfde
positie zoals vermeld op het scoringsscherm en met de handicap van de
geblesseerde speler. Vanaf het eerstvolgende game dient de handicap
van de reservespeler aangepast te worden conform deze vermeld op de
handicaplijst. De geblesseerde speler kan tijdens de wedstrijd niet meer
opgesteld worden.

25. KAMPIOEN

Het kampioenschap wordt per wedstrijdleague betwist over één
doorlopende competitie.
Kampioen wordt het trio of dubbel dat na de reguliere competitie het
hoogste aantal punten heeft behaald. Bij gelijkheid van punten geldt
artikel 17 van dit sportreglement (het hoogste aantal gescoorde kegels
inclusief handicap).

26. KLACHTEN

Klachten dienen schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur bezorgd te worden.
Indien nodig, houdt het Dagelijks Bestuur hierover gepaste ruggespraak.
De beslissing wordt schriftelijk bekend gemaakt.

27. HEIRKRACHT

In geval van heirkracht (een volledige afwezigheid van de spelers van
éénzelfde team door bijvoorbeeld auto-ongeval, sterfgeval of een andere
onvoorziene omstandigheid) kan het Dagelijks Bestuur, na overleg met de
betrokken ploegen en de bowlinguitbater, gepaste voorstellen doen.
In dergelijk geval dient het betrokken team echter zo snel mogelijk de
bevoegde instanties te verwittigen. Bij een eventueel verleggen van een
wedstrijd dient deze bij voorkeur op voorhand doch in ieder geval
maximum één week na kalenderdatum gespeeld te worden.

28. TELESCORES

Deze dienen na iedere herneming van elke speler duidelijk ingevuld te
worden. Enkel in het geval van twee of meer opeenvolgende “strikes”
wordt hiervan uitstel geduld.
Dit artikel vervalt uiteraard in het geval van automatische puntentelling
door de computer van de bowling-centra.

29. ONVOORZIENE GEVALLEN EN AFWIJKINGEN

Alle maatregelen, die het Afdelingsbestuur in deze gevallen zal nemen,
zullen in overeenstemming zijn met de vigerende reglementen van de
“F.I.Q.”.

30. DOPING

Elke overtreder van het dopingreglement, vastgesteld op een
definitieve wijze door de disciplinaire commissie, zoals die voorzien is in het
Decreet over de Medisch verantwoorde Sportbeoefening van
27.03.1991, of door een andere gerechtelijke instantie, wordt bij de eerste
overtreding over een termijn van minstens drie maanden en hoogstens
twee jaar uitgesloten van alle sportactiviteiten. Bij herhaling binnen de twee
jaren wordt die termijn verdubbeld.

31. ROKEN, ETEN EN DRINKEN

Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze bowlingcentra.
Ook dampen en het gebruik maken van vaportoestellen is niet
toegelaten. Uit respect voor de tegenstrever en onze sport is het
verboden te eten en te drinken binnen de spelersruimte (de ruimte,
waar de ploegen plaats nemen + de gang daarachter). Roken,
dampen en vaporiseren(buiten en na overleg met de
tegenstander), eten (buiten de spelersruimte) en drinken
(staantafels tussen de banen) mag uiteraard wél in de daartoe
voorziene ruimtes.
DOWNLOAD PDF
NEDERLANDS
DOWNLOAD PDF
ENGLISH